สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม"

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม. ณ วัดดอนเสาโฮง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนในเขตชุมชนดอนเสาโฮง ร่วมทำความสะอาด ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในบริเวณวัดและรอบๆวัด

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าเช่าแทนตลาดสดเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอดม ฝ่ายพัฒนารายได้ จำดำเนินการออกมาบริการรับชำระค่าเช่าแท่นตลาดสดเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557

     ตลาดสดเทศบาล 1 รับชำระค่าเช่าแทน ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติงานเทศกิจตลาดสด 1

     ตลาดสดเทศบาล 2 รับชำระค่าเช่าแทน ในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติงานเทศกิจตลาดสด 9

     จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการชำระค่าเช่าประจำเดือนให้เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง


ฝ่ายพัฒนารายได้ โทร 045-362-642, 045-361-566 ต่อ 401


"ชำระค่าเช่าแท่นตรงต่อเวลา เพื่อพัฒนาตลาดของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ

     ประกาศเทศบาลเมองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 (ครังที่2) ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1  ราคากลาง 145,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช. 08/2557 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 ราคากลาง 171,600.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 07/57

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 300.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 19 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้านอกจากจะได้รับโอวาทจาก นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ และนายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลฯ และยังมีวิทยากรจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้เรื่องการวางตัว การปรับบุคลิกภาพ ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน และในช่วงบ่ายยังมีวิทยากรจาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดยนายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน อุบลราชธานี ครั้งที่ 3

วันที่17 กันยายน 2557 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสมหมาย แสงสว่าง เข้าร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธัชชัย สีสุวรรณซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 17-18 กันยายน 2557 ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเดชอุม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 17 กันยายน 08.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จิตอาสา อสม. ตัวแทนชุมชน จากเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ 2557 "วัดสะอาด ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์อนามัยสิ่งแวดล้อม" ณ วัดชัยอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

งานสนับสนุนอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ตุ้มโอมฮักแพง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาล

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะบริหาร ร่วมพบปะ ชุมชนในงานสนับสนุนอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ตุ้มโอมฮักแพง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาล สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเดชอุดม ณ บ้านแสนตอ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายสังฑทาน กับท่านพระครูอุดมพัฒนาธร ณ วัดโนนคำกลาง

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายสมหมาย แสงสว่าง นายกฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันทำบุญถวายสังฑทาน กับท่านพระครูอุดมพัฒนาธร ณ วัดโนนคำกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการณรงค์รักษาความสะอาดฯ ชุมชนบ้านแดนเกษม
  2. รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเทสโก้โลตัสเดชอุดม
  3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557
  4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศิริสารคุณ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  5. โครงการรงณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ
  6. ผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม "วันรพี" เพื่อร่วมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  7. มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองเดช
  8. จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 และเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน
  9. ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
  10. นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม