สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษา

Share

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ จำนวนเงิน 185,300.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่่นห้าพันสามร้อยบาทบาทถ้วน-) 

ผู้มีคุณสมบัติ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 6 - 16 มิ.ย. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร์) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกา ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกณฑ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 16 มิ.ย.. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403