สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพุฒพัน หมู่ 19 บ้านชัยอุดม

Share

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพุฒพัน หมู่ 19 บ้านชัยอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ ช.01/2558 ราคากราง 1,027,000.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 -29 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 10.00 น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม) และเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 -29 ธันวาคม2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.detudomcity.go.th/document-download/document-download-1/file/32-19<<<