สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซ่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุพงษ์ดำริ)

Share

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซ่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุพงษ์ดำริ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 186,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 186,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<