สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ถนนพลบุตร (ซ่วงจากซอยสารินทร์ - ไปตามถนนพลบุตร)

Share

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ถนนพลบุตร (ซ่วงจากซอยสารินทร์ - ไปตามถนนพลบุตร) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 494,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 477,800 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<