สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 1 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 1 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 471,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 471,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<