สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนศรีบัวทอง (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยสารินทร์) ถนนศรีบัวทอง หมู่ 2

Share

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนศรีบัวทอง (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยสารินทร์) ถนนศรีบัวทอง หมู่ 2 เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 467,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 467,000 บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<