สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสุทธิศักดิ์-ถนนราชสามัคคี)

Share

        ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสุทธิศักดิ์-ถนนราชสามัคคี) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 487,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 487,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<