สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดช จำนวน 9 สาย

Share

          ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดช จำนวน 9 สาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 114,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นเงิน 114,000.- บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<