สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ)

Share

           ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 123,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นเงิน 123,000.- บาท 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<