สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36

ออกสำรวจพื้นที่ถนนสาธารณะตามคำร้องเรียนของประชาชน บริเวณบ้านดอนเสาโฮง

Share

      วันที่ 14 มีนาคม 2561 นาย สุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม นายสิทธิเดช ประจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงาน และชุมชน ออกสำรวจพื้นที่ถนนสาธารณะตามคำร้องเรียนของประชาชน บริเวณบ้านดอนเสาโฮง