Print this page
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 14:18

เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เทศบาลเมืองเดชอุดม พ.ศ.2551

เทศบัญญัติ เรื่อง  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เทศบาลเมืองเดชอุดม พ.ศ.2551

ทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี