Print this page

ภาพกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต

    

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล