Print this page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม