Print this page

ผ้าเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแสงใต้ 2

 การทอผ้าเช็ดเท้า ของชุมชนบ้านหนองแสงใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"  จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ราคาเป็นกันเอง สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้า ได้ที่ นายสุทัศน์ มาลา ปรธานชุมชนบ้านหนองแสงใต้ 2 โทร 087-0364559 หรือติดต่อ นางสาวอรทัย ชมภูพื้น นักพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม  โทร 0902512540