Print this page
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:21

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี