Hot News :
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 14:37

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ซอยส่งศรี6(ซอยหลังธนาคารกรุงเทพ หมู่ 7) (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนจันทวี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ซอยส่งศรี6(ซอยหลังธนาคารกรุงเทพ หมู่ 7) (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนจันทวี)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ