Hot News :
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 09:22

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยสถลมาร์ค4 (ซอยบางนา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยสถลมาร์ค4 (ซอยบางนา) (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - สุดเขตทางหลวงแผนดิน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ