Print this page
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 09:22

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยสถลมาร์ค4 (ซอยบางนา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยสถลมาร์ค4 (ซอยบางนา) (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - สุดเขตทางหลวงแผนดิน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)