Print this page
วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 15:09

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแสนสำราญ (ช่วงจากถนนจักรวาล - ถนนส่งศรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแสนสำราญ (ช่วงจากถนนจักรวาล - ถนนส่งศรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)